Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Tilskotsforvaltning 2015-2018

Fordeling av midlar for 2018

TILSKUDD TIL HISTORISKE SPEL OG FRILUFTSSPEL

Teateralliansen mottok i mai tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, der vi har fått i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspel i 2018.

Fordelingsutvalget har nylig avholdt sitt møte, og konstaterer at det er mange gode søknader og gode prosjekter. Det kom inn 57 søknader innen fristen i 2018. Det ble søkt om i overkant av 9 millioner kroner. Det var 3.060.000 kroner til fordeling. Fordelingsutvalget valgte å stimulere til bred spelaktivitet i mange lokalsamfunn, og innvilget 50 søknader. Syv søknader ble avslått, to ble ikke prioritert innenfor tilskuddsrammen og fem søknader ble avslått da de søkte om tilskudd til neste års oppsetning.

Antall søknader og totalt søknadsbeløp viser at det er stor spelaktivitet i Norge og at dersom tilskuddsrammen hadde vært høyere kunne hvert spel fått et høyere tilskudd.

Teateralliansen ønsker alle et godt spelår!

Liste over tildelingene (tilskuddene betales ut så snart Teateralliansen mottar bevilgningen fra Kulturdepartementet)

DRIFTSTILSKUDD TIL NASJONALE TEATERORGANISASJONER

Teateralliansen vedtok 2017, i henhold til oppdrag fra Kulturdepartementet, nytt regelverk for denne tilskuddsordningen. Intensjonen var at regelverket skulle tre i kraft fra og med tilskuddsåret 2018. Teateralliansen mottok i april 2018 tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet, der vi ble bedt om å forvalte tilskuddsordningen også i 2018. I tilskuddsbrevet skriver departementet følgende: 

«Departementet er framleis i prosess med å evaluera fordelingsstrukturen på tilskot til amatørteaterføremål. Fram til ei avgjerd er teke i denne saka, vil vi be Teateralliansen om å ikkje gjera større endringar i korleis organisasjonen fordeler midlar til driftstilskot.» 

Dette betyr at fjorårets tilskuddsnivå blir videreført, med en liten justering som følge av at Studieforbundet Solidaritet ikke har søkt midler de siste to årene, ei heller for inneværende år. Teateralliansen og Norsk musikkråd tar ikke ut administrasjonsmidler som det åpnes for i tilskuddsbrevet. Administrasjonsandel settes til kr 30.000 for å dekke noe saksbehandling, oppfølging av rapporter og revisjon. Dette for at ikke teaterorganisasjonene skal få reduksjon i sine tilskudd.

Fordelingen av tilskuddet for inneværende år blir som følger:

Frilynt kr 1 842 463
Norsk amatørteaterforbund kr 1 102 494
Noregs Ungdomslag kr 726 546
Studieforbundet AOF kr 390 144
Norske 4H kr 267 035
KFUK-KFUM kr 149 104
Norske historiske spel kr 92 906
Ravn kr 63 677
Norges Bygdeungdomslag kr 32 631
SUM kr 4 667 000

Mottakerorganisasjonene er orientert om tildelingen gjennom e-post 9. mai 2018, og tilskuddene utbetales i mai måned.

UTLYSING AV MIDLAR FOR 2018

tilskUDD til historiske spel og friluftsspel:

I påvente av Kulturdepartementets beslutning om hvem som skal foreta fordeling av midlene for 2018, blir tilskuddsordningen med dette lyst ut, slik at søknadsfristen 31. januar kan opprettholdes.

FORLENGET SØKNADSFRIST: Siden departementet ennå ikke har besluttet hvem som skal forvalte midlene, forlenges søknadsfristen til torsdag 22. februar.

Det vil bli oppnevnt et eget Fordelingsutvalg for ordningen. Søkerne vil få svar så snart fordelingen er gjort.

Søknadsskjema med nødvendige vedlegg sendes spel@teateralliansen.no Spørsmål om tilskuddsordningen besvares på samme epost.

Retningslinjer

Søknadsskjema i pdf

Søknadsskjema i word

DRIFTSTilskUDD til NASJONALE TEATERORGANISASJONER

Teateralliansen har i 2016 og 2017 fordelt driftstilskuddet til de nasjonale teaterorganisasjonene. Som en del oppdraget er det i 2017 utarbeidet nytt regelverk for tilskudd til nasjonale teaterorganisasjoner, og dette trer i kraft fra 2018.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak og Kulturdepartementets beslutning om hvem som skal foreta fordeling av midlene for 2018, blir tilskuddsordningen lyst ut.

I regelverket heter det at ”Tilskudd kan gis til nasjonale, frivillige organisasjoner med medlemsbasert teateraktivitet. Organisasjonen må ha medlemslag med amatørteater som vesentlig, eller eneste aktivitet i minst fem fylker og teateraktivitet i regi av sentralleddet.”

Det er lagt opp til at søknadsfristen blir 15. oktober for tilskudd for det påfølgende året, men søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 blir satt til 1. februar 2018. Organisasjoner kan søke om å få ettersendt nødvendig grunnlagsinformasjon til 1. mars.

Grunnlagsåret for denne søknadsrunden er 2016. Dvs at tallene som oppgis i søknaden om tilskudd for 2018, er tall for aktiviteten i organisasjonen i kalenderåret 2016.

Søknadsskjema med nødvendige vedlegg sendes tilskudd@teateralliansen.no innen søknadsfristen.

Retningslinjer

Søknadsskjema i pdf

Søknadsskjema i word

 

TILSKOTSFORVALTNING 2015-2017

Tilskotsordning for historiske spel og friluftsspel

Teateralliansen har forvalta statens tilskot til historiske spel og friluftsspel - speltilskotet, i 2016 og 2017.

Tildelt speltilskot 2017

Tildelt speltilskot 2016.

Driftsstøtte til landsdekkande amatørteaterorganisasjonar

Driftstilskotet har desse to åra blitt indeksregulert, ut frå kor mykje organisasjonen mottok når ein fekk midlane gjennom Norsk teaterråd. Eit nytt regelverk for ordninga er utarbeidd i løpet av 2017, og trer i kraft frå tilskotsåret 2018.

Tildelt driftstilskot 2016 og 2017

SCENETEKSTTILSKOT - EIT KRAFTTAK FOR NY NORSK DRAMATIKK 2015-2017. 

I 2015 øyremerka Teateralliansen deler av den mottatte løyvinga frå Kulturdepartementet til ei eiga tilskotsordning for ny norsk dramatikk. Sceneteksttilskotet har blitt fordelt gjennom tre søknads- og tildelingsrunder (desember 2015, april 2016, oktober 2016). Ei fjerde og siste tildeling blir gjort i desember 2017.

Tildelt scenetekstilskot 1.-3. runde.

Nyttige dokument:

Evt. spørsmål kan rettast til tilskudd@teateralliansen.no