Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Retningslinjer for tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspel (speltilskudd) 2017

§ 1 - FORMÅL

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.

Tilskuddsordningen skal både bistå til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse fra alle grupper, særlig barn og unge.

 § 2 - MÅLGRUPPE

 • Historiske spel, herunder sagaspel, lokalhistoriske spel, kirkespel og arbeiderspel med lokal/regional tilknytning og allmenn interesse
 • Historiske spel omfatter også tematikk som er nær i tid
 • Aktørene i spelet er amatører eller det deltar både amatører og profesjonelle utøvere
 • Spelet skal være forankret i lokalt kulturliv og kan spilles både utendørs og innendørs
 • Manuset skal ha tematisk tilknytning til spillestedet
 • Etablering av nye spel i det første oppsetningsåret
 • Videreutvikling og kompetanseheving, kunstnerisk eller i produksjonen, av etablerte spel.

 § 3 - KRITERIER

 • Spelet skal framføres i det året midlene tildeles.
 • Spelet skal ha nødvendig kompetanse/erfaring i bærende funksjoner
 • Spelet skal ha en framdriftsplan. Det skal også framgå av planen om spelet er tenkt satt opp over flere år
 • Etablerte spel skal legge ved en kortfattet rapport og regnskap fra forrige spel.
 • Det skal søkes lokal/regional delfinansiering
 • Det kan søkes om tilskudd inntil 300 000 kr
 • Det kan ikke søkes om midler til spelfrie år
 • Det kan ikke søkes om midler til forprosjekt

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, kvalitet og relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som kan tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

§ 4 - KRAV TIL SØKNADEN

Tilskuddsordningen har en søknadsfrist årlig, 31. januar 2017. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søker er selv ansvarlig for å sende inn komplette søknader. Søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil ikke bli behandlet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal redegjøre for spelets målsetning og betydning i lokalsamfunnet/regionen. Etablerte spel skal tydeliggjøre hva som skal videreutvikles. Dette skal også synliggjøres i budsjettet.

Medvirkende, framdriftsplan og økonomi

 • Det må komme fram hvordan spelet er organisert med oversikt over prosjektansvarlige og sentralt medvirkende, både amatører og profesjonelle, og deres funksjon. Dette for å dokumentere fagkompetansen som er knyttet til spelet
 • Budsjett der egenfinansiering og lokal og regional finansiering framkommer
 • Framdriftsplan som beskriver spelets organisatoriske og kunstneriske framdrift, planlagt premieredato, antall forestillinger og evt plan for gjentakelse

Obligatoriske vedlegg til søknaden

 • Fremdriftsplan
 • Prosjektbeskrivelse med synopsis som kort oppsummerer handlingen og beskriver den historiske hendelsen/tematikken med lokal tilknytning og en kort scene eller utdrag fra manuskriptet
 • Detaljert budsjett med fremdriftsplan og oversikt over innvilgede tilskudd
 • Regnskap med balanse fra 2015 og 2016

 § 5 - SPELTILSKUDDETS FORDELINGSUTVALG

Søknadene vurderes av et eget fordelingsutvalg, som gjør sin vurdering ut fra kulturfaglig skjønn og realismen i prosjektet. Fordelingsutvalget fatter vedtak i sakene ut i fra en samlet vurdering av de innkomne søknader.

Fordelingsutvalget mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at utvalget må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

 § 6 - SAKSBEHANDLING

Etter at Fordelingsutvalget har fattet vedtak, vil tilskuddsmottaker mottatt tilskuddsbrev der vilkår for tildelingen fremkommer. Tilskuddsmottaker må returnere signert akseptskjema før utbetaling av første halvdel av tilskuddsbeløpet. I akseptskjemaet bekrefter tilskuddsmottaker å ha satt seg inn i hvilke vilkår som gjelder for tilskuddet og hvilke krav som gjelder for rapportering. Andre halvdel betales ut så snart rapport og regnskap er sendt inn. Manglende akseptering og rapportering kan medføre tap av tilskudd og/eller krav om tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.

Manglende akseptering og rapportering kan også føre til avslag på tilskudd fra senere speltilskudd.

Søkere som får avslag vil motta avslagsbrev etter vedtak i Fordelingsutvalget. Beslutning om avslag kan påklages innen 14 dager etter mottatt avslagsbrev, dersom søker mener det foreligger saksbehandlingsfeil. Styret i Teateralliansen er klageinstans.         

Søkere må påregne 1 måneds saksbehandlingstid.