Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Fordeling av speltilskuddet 2018

Teateralliansen

Teateralliansen mottok i mai tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, der vi har fått i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspel i 2018.

Fordelingsutvalget har nylig avholdt sitt møte, og konstaterer at det er mange gode søknader og gode prosjekter. Det kom inn 57 søknader innen fristen i 2018. Det ble søkt om i overkant av 9 millioner kroner. Det var 3.060.000 kroner til fordeling. Fordelingsutvalget valgte å stimulere til bred spelaktivitet i mange lokalsamfunn, og innvilget 50 søknader. Syv søknader ble avslått, to ble ikke prioritert innenfor tilskuddsrammen og fem søknader ble avslått da de søkte om tilskudd til neste års oppsetning.

Antall søknader og totalt søknadsbeløp viser at det er stor spelaktivitet i Norge og at dersom tilskuddsrammen hadde vært høyere kunne hvert spel fått et høyere tilskudd.

Teateralliansen ønsker alle et godt spelår!

Liste over tildelingene 

(Tilskuddene betales ut så snart Teateralliansen mottar bevilgningen fra Kulturdepartementet)

DRIFTSTILSKUDD TIL NASJONALE TEATERORGANISASJONER

Teateralliansen

Teateralliansen vedtok 2017, i henhold til oppdrag fra Kulturdepartementet, nytt regelverk for denne tilskuddsordningen. Intensjonen var at regelverket skulle tre i kraft fra og med tilskuddsåret 2018. Teateralliansen mottok i april 2018 tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet, der vi ble bedt om å forvalte tilskuddsordningen også i 2018. I tilskuddsbrevet skriver departementet følgende: 

«Departementet er framleis i prosess med å evaluera fordelingsstrukturen på tilskot til amatørteaterføremål. Fram til ei avgjerd er teke i denne saka, vil vi be Teateralliansen om å ikkje gjera større endringar i korleis organisasjonen fordeler midlar til driftstilskot.» 

Dette betyr at fjorårets tilskuddsnivå blir videreført, med en liten justering som følge av at Studieforbundet Solidaritet ikke har søkt midler de siste to årene, ei heller for inneværende år. Teateralliansen og Norsk musikkråd tar ikke ut administrasjonsmidler som det åpnes for i tilskuddsbrevet. Administrasjonsandel settes til kr 30.000 for å dekke noe saksbehandling, oppfølging av rapporter og revisjon. Dette for at ikke teaterorganisasjonene skal få reduksjon i sine tilskudd.

Fordelingen av tilskuddet for inneværende år blir som følger:

Frilynt kr 1 842 463
Norsk amatørteaterforbund kr 1 102 494
Noregs Ungdomslag kr 726 546
Studieforbundet AOF kr 390 144
Norske 4H kr 267 035
KFUK-KFUM kr 149 104
Norske historiske spel kr 92 906
Ravn kr 63 677
Norges Bygdeungdomslag kr 32 631
SUM kr 4 667 000

Mottakerorganisasjonene er orientert om tildelingen gjennom e-post 9. mai 2018, og tilskuddene utbetales i mai måned.