Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo,
Norway

Tilskotsforvaltning

Teateralliansen forvaltar tre ulike tilskotsordningar:

1. Tilskotsordning for historiske spel og friluftsspel, søknadsfrist 31.1.2017

Teateralliansen via Norsk musikkråd forvaltar og fordeler statens tilskot til historiske spel og friluftsspel  - Speltilskotet. Det er oppnemnt eit eige Fordelingsutvalg for ordninga. Søknadsfristen for tildeling i 2017 var 31. januar.

Evt spørsmål kan rettast til spel@teateralliansen.no

Tildelingar frå Teateralliansen si forvaltning:

Tilskot fordelt februar 2017

Tilskot fordelt februar 2016.

2. Driftsstøtte til landsdekkande amatørteaterorganisasjonar, søknadsfrist 1.2.2017

Teateralliansen har også for 2017 fått ansvar for å forvalte og fordele driftsstøtten til nasjonale teaterorganisasjoner. Norsk musikkråd koordinerer dette arbeidet. I henhold til Kulturdepartementets tildelingsbrev datert 2. januar 2017 er det avsatt kr. 4.675.000 til fordeling.

Som organisasjonene er informert om har fordelingsnøkkelen og retningslinjene blitt gjennomgått av en arbeidsgruppe. Målet var nye retningslinjer skulle iverksettes for tilskuddsåret 2017. Styret i Teateralliansen har i dialog med Kulturdepartementet besluttet å prisjustere 2016-fordelingen for tilskuddsåret 2017, slik at nye retningslinjer vil gjelde først fra tilskuddsåret 2018.

Bakgrunnen er at 2017 er det siste året i Teateralliansens treårige oppdragsperiode, og det faktum at Kulturdepartementet har igangsatt en ekstern evaluering av hele tilskuddsregimet til amatørteaterfeltet som vil bli sluttført i løpet av første halvår 2017. Det synes derfor naturlig at det nye regelverket gjøres gjeldende først fra 2018.

Dette medfører også at grunnlagstallene kunne kvalitetssikres ytterligere, da det kun var et fåtall av teaterorganisasjonene som sendte inn etterspurt dokumentasjon i den første høringsrunden.

Organisasjonene som er inne i ordningen* må søke om tilskudd for 2017 innen 1. februar. Søknadsskjema er sendt direkte til de organisasjonene dette gjelder.

 Evt spørsmål rettes til tilskudd@teateralliansen.no

* Organisasjonene som er inne i ordningen  er Frilynt Norge, Norsk amatørteaterforbund, Noregs Ungdomslag, Studieforbundet AOF, 4H Norge, Norges KFUK/KFUM, Nettverket for historiske spel, Ravn, Studieforbundet Solidaritet, Norges Bygdeungdomslag.

3. SCENETEKSTTILSKOT - EIT KRAFTTAK FOR NY NORSK DRAMATIKK 2015-2017. 

I 2015 har Teateralliansen øyremerka deler av den mottatte løyvinga frå Kulturdepartementet til ei eiga tilskotsordning for ny norsk dramatikk. Sceneteksttilskotet har blitt forvalta av Norsk musikkråd, og fordelt gjennom tre søknads- og tildelingsrunder (desember 2015, april 2016 og oktober 2016).

På denne sida kan du finne eit oversyn over tildelingane.

Nyttige dokument:

Evt. spørsmål kan rettast til tilskudd@teateralliansen.no